Le Centre Interuniversitaire de Droit Judiciaire et l'Institut de droit judiciaire de l'Université de Gand organisent

Het Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht en het Instituut voor Procesrecht van de Universiteit Gent organiseren

REPENSER L'APPEL
HET HOGER BEROEP OPNIEUW BEKEKEN
COLLOQUE
jeudi 5 mai 2011
(de 10h00 à 18h15)
Aula Academica de l'Université de Gand, Voldersstraat 9, 9000 Gand
COLLOQUIUM
donderdag 5 mei 2011
(10u00 tot 18u15)
Aula Academica van de Universiteit Gent, Voldersstraat 9, 9000 Gent

Thème

La réputation de l'appel fait l'objet de vives controverses: villipendé par ceux qui le considèrent comme une cause importante de l'arriéré judiciaire, pour d'autres il constitue la garantie d'une justice de qualité

Avec sa recherche et la journée consacrées à l'appel, le Centre Interuniversitaire de Droit judiciaire se propose comme but de soumettre la règlementation en la matière et son interprétation à un examen critique, tout en tenant compte des évolutions récentes dans le pays qui nous entourent, et de formuler des propositions prospectives visant à corriger la législation. Des représentants éminents de la pratique judiciaire se pencheront sur la faisibilité de leur implémentation pratique. La confrontation des idées devrait permettre de tirer d bonnes leçons pour la droit interne.

La journée d'études sert d'occasion pour fêter un double anniversaire lors de la séance académique qui s'y enchaîne.

Thema

De reputatie van het hoger beroep is omstreden: verguisd door de ene wegens onder meer belangrijke bron van gerechtelijke achterstand, staat het voor de andere borg voor een kwaliteitsvolle justitie.
Met zijn onderzoek over dit rechtsmiddel en deze studiedag ambieert het Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht, vertrekkend van recente evoluties in de ons omringende landen, de regelgeving en haar interpretatie kritisch door te lichten en meteen prospectieve voorstellen te doen voor het bijstellen van onze wetgeving. De haalbaarheid ervan voor de praktijk wordt aan het oordeel van vooraanstaande rechtspractici onderworpen. Uit die confrontatie van ideeën moeten goede lessen voor het intern recht kunnen worden getrokken.
De Wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (kortweg Wet Medische Ongevallen), gepubliceerd in het BS van 2 april 2010, ambieert een oplossing te zijn voor vele van de vermelde knooppunten. Bijgevolg zal het medisch aansprakelijkheidsrecht in de toekomst een totaal andere gedaante aannemen.
De studiedag wordt aangegrepen om, in een erop aansluitende academische zitting, een dubbele verjaardag te vieren.

De folder in pdf-formaat / La brochure en pdf